Logo PANS

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa to niezwykle istotny element rozwoju edukacyjnego, naukowego i społecznego Uczelni. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, funkcjonująca w coraz bardziej globalnym środowisku, zdaje sobie sprawę z konieczności nawiązywania partnerskich relacji z różnymi instytucjami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. To współdziałanie przyczynia się do wzrostu jakości kształcenia, promocji badań naukowych, sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych oraz pogłębia zrozumienie dla różnorodności kulturowej.

Współpraca w wymiarze międzynarodowym pozwala Uczelni na bieżąco śledzić tendencje
i innowacje w obszarze edukacji na całym świecie. To umożliwia dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i rynku pracy oraz zobowiązuje do utrzymania wysokich standardów jakości kształcenia.

Jednym z kluczowych obszarów współpracy jest wymiana studencka, umożliwiająca studentom zdobywanie doświadczeń edukacyjnych w różnych częściach Europy. Programy wymiany pozwalają nie tylko na zdobycie wiedzy i umiejętności w międzynarodowym kontekście, ale także rozwijają zdolności międzykulturowego porozumiewania się i współpracy. Studenci uczestniczący w międzynarodowych programach mogą zyskać wgląd w różnorodne podejścia do nauki oraz przyjrzeć się globalnym problemom, co wzbogaca ich proces edukacyjny.

Współpraca międzynarodowa Uczelni obejmuje także wymianę kadry, co przyczynia się do rozwoju jej kompetencji zawodowych oraz poszerzania perspektyw. Dzięki temu PANS staje się miejscem, gdzie spotykają się różnorodne pomysły i doświadczenia, co wpływa na jakość kształcenia oraz stwarza korzystne warunki do rozwoju wiedzy, umiejętności oraz promowania wartości międzykulturowego dialogu wśród pracowników.

Ważnym aspektem internacjonalizacji jest wspólna realizacja projektów badawczych
i naukowych oraz współpraca z przedsiębiorstwami. Uczelnia razem ze swoimi partnerami łączy swoje zasoby intelektualne, technologiczne oraz finansowe, w celu utworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach. 

 

Kontakt:

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+
Telefon: +48 16 73 55 113

e-mail: drw@pansp.pl