Logo PANS

Patronaty PANS

Poszczególne kierunki studiów obejmują patronatem klasy szkół ponadpodstawowych, co wpisuje się w misję edukacyjną Uczelni, która polega m.in. na sprawowaniu opieki nad uzdolnioną młodzieżą. Dzięki takiej formie współpracy klasa patronacka zyskuje możliwość np.:

  • realizacji przez przedstawicieli kadry dydaktycznej danego kierunku studiów PANS przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do uczniów klas o określonej specjalności lub profilu kształcenia, które wynikają z obowiązującej podstawy programowej i są zawarte w programie dydaktycznym;
  • udziału uczniów w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i promocyjnym, organizowanych przez kierunek lub inną jednostkę organizacyjną w siedzibie Uczelni lub siedzibie Szkoły;
  • współpracy z kołami naukowymi działającymi w ramach kierunków studiów;
  • organizowania przez przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej PANS bezpłatnych konsultacji dla uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  • korzystania z zasobów bibliotecznych oraz pracowni – na potrzeby konsultacji z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  • udziału we wspólnych przedsięwzięciach z obszaru edukacji i nauki, adresowanych do uczniów, w ramach grantów własnych Uczelni lub projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

 

Kontakt w sprawie objęcia klasy patronatem:

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY
telefon: +48 16 73 55 212
e-mail: drw@pansp.pl